toch "baar Wethouder Uasille merkt op dat voor onderhoudskosten een bedrag van f.29.-- per woning per jaar beschik- is, en dat "fatrimonium" net dit bedrag uitkomt. Be heer Couwenberg op, der zegt dat deze twee woningbouwver- eenigingen niet in 0eiijke conditie verkeeren. Wethouder oasille meent dat 11 ot.Joseph" de oncxerhouds - kosten niet op de meest economische wijze verbruikt. Be heer Couwenberg zegt dat het bestuur doet wat het kan. Wat betreft net verstrekken van verf, merkt Spreker dat ook te h'dam verf wordt verstrekt aan de huurders woningen van bouwvereeuigingen. Wethouder# de Bruijn'brengt verder in herinnering dat hij in den afgeloopen zomer het bestuur reeds in over weging had gegeven om niet steeds denzelfden persoon (Buts* laar) te werk te stellen, men heeft toen de toezeg0in& ge daan dat hiermede rekening zou worden gehouden en dat een ander persoon zou worden aangenomen. I>e heer Couwenberg zet uitvoerig uiteen, dat deze aan' gelegenheid in verschillende bestuursvergaderingen ampel ii besproken en dat daarbij van de gedachte werd uitbegaan da Butselaar ontslag zou worden gegeven. Bit zou wel zeer ge makkelijk zijn, daar er tusschen hem en de vereeniging gee vast verband oestaat. Boch men stuitte daarbij op moeilijk heden. Uit net oog moet niet verloren worden dat Butselaar naast zijn werkzaamheden als timmerwerk enz.huurophaler is Bit werk doet hij stipt. iethouder de Bruijn wijst op het hooge loon, dat But selaar ontvangt. me heer Couwenberg deelt mede, dat dit niet zoo hoog is, als wordt verondersteld, onder het bedra^ van f.1912.6 hetwelk Butselaar heeft genoten, zijn begrepen de kosten v geleverde materialen. Bedoelde som is dus niet alleen aan merken als loonbedrag. Verder ontvaa0t Butselaar f.260. per jaar voor het huux* ophalen en heeft hij vrij wonen. Bpreker zal echter deze week nog een nadere specificatie c yen omtrent het bedrag van f.1912.65, en dan zal volgens Spreker blijken, dat Butselaar niet meer dan gemiddeld f.26.-- per week aan loon zal hebben genoten. •iethouder de Bruijn acht j-iyy., toch beter, dat andere vakmenschen in de gelegen stelt om i het onderhoudswerk. Be heer Couwenberg merkt op dat Butselaar eigenlijk tusschenpersoon is. als deze moet verdwijnen, vreest Sprei dat ieder contact tusschen de vereeniging en de huurders weg is. iethouder de Bruijn meent dat Butzeiaar ingaat op de klachten welke hem bereiken. Zulks is niet ^oed. me klachi dienen schriftelijk voorgebracht te worden bij het bestuu. en in het bestuur dient een deskundige zitting te hebben, die de klachten eerst onderzoekt. Zijn deze e0rond, dan men ook te schrijven kan tot Be volgen. uitvoering worden Zijn overLegaan. heer oouwehberg zou gaarne dezen weasch willen op iiomenteel is er echter geen deskundige Ueemt men een deskundige vraab of deze in t besti in 't bestuur, dan is t nob de dat werk pro deo wil doen. Spreker meentda ~>utzeiaar wel degelijk Ooed werk verricht, laatstee noemde

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 10