Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 186 Directeur van Ge meentewerken. 187 Plaatselijke Druk kers. 188 189 190 191 Commandant Vrijwil-j lige Brandweer Soest H V.Wed.Midden- standsbank, kantoclr Soest Directeur van Ge meentewerken. Wethouder van fi nanciën Korte inhoud biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. verzoeken de met hen getroffen rege ling voor levering van drukwerk zoo danig te willen toepassen, dat al leen dan prijsopgave wordt gevraagd bij andere drukkerijen, wanneer de voer leverantie in aanmerking komende zaak voor een of andere order een prijs noteert, welke hooger is dan 5 0 verzoekt te willen overwegen welke maatregelen getroffen kunnen worden om over te gaan tot de aanschaffing van 15 lederen Jassen, waarvoor op de gemeentebegrooting 1958 een be drag is uitgetrokken van /•525»70. bericht de aflosbaarstelling van de $i>°/o obligatieleening 1957 I ten las te der gemeente Haarlem, verwissel baar in 7fjc obligatiën dier gemeente tegen den koers van 99if°* bericht naar aanleiding van het ver zoek van C.van Wijngaarden om den tuingrond ten Hoorden van zijn woning in huur te mogen hebben. stelt voor den Baad ter vaststelling aan te bieden: a. een ontwerp-besluit tot; I. intrekking van het raadsbeslui't van 21 December 1957, 4e afd. no. 21/584 tot wijziging der ge- meent ebegrooting voor het dienstjaar 1957; II.wijziging der gemeentebegroo- ting voor het dienstjaar 1957 no.21/597 b. een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 195^> no.21/598. 5 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 111