V J BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen Gelet op het advies van houw- en Woningtoezicht nos. V aM 17, 18, 16, 7, 15 en 19, wordt besloten de aanvra- gen nos.1/1449, 2/449,1/1447, 1/1446 en 2/450 in te willigen. Bouwaanvrage no.1/1442 wordt aangehouden. Wethouder Gasille verklaart zich tegen het verlee- nen van bouwvergunning no.2/449 om der gevolgen wille. Adressanten zal worden medegedeeld, dat zooveel mo- nM gelijk met hun verlangen rekening zal worden gehouden. Besloten wordt hieromtrent het advies in te winnen van den Provincialen Brandweer Bond en daarna Gedepu-^- toerde Staten te vragen of bezwaren bestaan tegen het doen dezer uitgaven. Besloten wordt niet tot inschrijving over te gaan. Tot verhuring van het perceel gronds voor den duur van één jaar en tegen een huursom van ƒ.3,60 aan C. van Wijngaarden wordt besloten. V2 cJ(i li' A)m. ue ontwerp-besluiten worden goeagekeurd en zullen den AAccAf fiaad ter vaststelling worden aangeboden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 112