Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 192 Wethouder van fi nanciën 93 Aföeeling finan ciën. 194 B.f.bchröder Prins Hendriklaan 50, Utrecht. 195 Schröder Prins Hendriklaan 50, Utrecht. 196 P.Vos, Putten. stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden: :a. een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1957, no.21/595, b. een ontwerp-besluit, no.2V59b, tot I. intrekking van het raadsbe sluit van 2 December 1957, no. 21/583, tot wijziging van de gemeentebegrooting 1957; II.wijziging der gemeente-begroo ting voor het dienstjaar 1958. biedt ter vaststelling aan een bere gening der onderhoudskosten van den ;weg Soest-boesterberg over 1957 ter verkrijging van een provinciale be drage in de kosten van onderhoud van wegen van tertiair belang. jvraagt ontheffing van het bepaalde In art.9 onder o. van de Zomerhuis jesverordening, ten behoeve van den bouw van een zomerhuisje aan de Beaufortlaan Ze Directeur van Gemeentewerken (brengt hieromtrent rapport uit bij nchrijven dd. 11 februari 1956, no. I35/2. vraagt of en zoo ja, op welke wijze op het terrein, bestemd voor den bouw van zomerhuisjes aan de De Beaui'ortlaan, de watervoorziening en de lichtvoorziening van gemeen tewege geregeld kan worden. |De Directeur van Gemeentewerken (brengt hieromtrent rapport uit bij (schrijven dd. 11 februari 1958, no. '55/1." 'vraagt in de gelegenheid gesteld te jworden prijsopgave te doen voor het verrichten van straatwerk. De Directeur van Gemeentewer'ken ad viseert om met Vos niet in relatie te treden. B' ai zi m: Ir zc Ad he Ai bi zi t<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 113