Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. Directeur Gemeen tewerken. A.Oudenes, Dinne- maplein 8, Soeste berg. Vereeniging "Het Hoogeland" afd kropaganda, Huizurn Leeuwarden hoofd Afdeeling Sociale Zaken ter secretarie Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. zenden een afschrift van de beschik king van den Minister van Staat, Voor zitter van den Raad van Ministers van 20 Januari 19^8 no.33 Kab.M.R., waarbij een gewijzigde en aangevulde lijst van insignes en onderscheidin gen, welke door Rijksambtenaren in Idienst of bij het gekleed gaan in u- niform mogen worden gedragen, is vastgesteld, met verzoek daarmede op gelijke wijze te willen handelen als werd verzocht bij hun aanschrijving van 16 februari 19p7, 1e afd.no. j 41 1/416. rapporteert dat door C.J.van oosten geen gevolg is gegeven aan de tot hem gerichte aanschrijving tot het doen sloopen van de beide topgevels net het dak van de schuur, zich be vindende op een terrein aan de Van (Weedestraatkadastraal bekend in sectie H.no3^41 vraagt toestemming tot het mogen o- verplaatsen van een houten berg plaats naar het perceel Andriesse- straat 13» De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd14 februari 19^8, no 33/4. verzoekt vergunning voor het houden van een speldjesdag op Woensdag 20 iJuli 1938, voor den arbeid harer Vereeniging, onder ontslagen gevan genen, enz. biedt ter vaststelling aan een prae- advies aan den Raad met ontwerp-be- sluit inzake wijziging van het re- jglement voor Maatschappelijk hulpbe toon (artt.50 en 55). ideelen mede, dat de commissie van |overleg inzake de gemeentebegrootin- gen voorshands niet zal aandringen op inkrimping van de personeelsbe zetting ter secretarie.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 115