BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen üezien. Met den inhoud van deze beschikking zal bij /S- de in voorbereiding zijnde wijziging van het ambtena- ren- en werkliedenreglement rekening worden genou- i J, Van Oosten zal overeenkomstig art.70 der woningwet worden gewaarschuwd en hem daarbij worden medege- V Af beeld aat bij niet nakoming der aanschrijving van ge meentewege op Zijn kosten tot slooping zal worden overgegaan. aen. Adressant zal word en medegedeeld dat hij ter bekoming van de door hem bedoelde vergunning een z.g. kleine bouwaanvrage moet indienen welke vergezeld zal moe ten gaan van een verklaring van het bestuur van "Ons belang" waaruit blijkt uat tegen oprichting bij het bestuur geen bezwaar bestaat. he gevraagde vergunning wordt verleend onder de ge- - bruikelijke voorwaarden. i het prae-aavies zal den Raad ter behandeling worden 1 aangeboden, liet ontwerp-besluit wordt goeugekeurd en zal den Raad daarbij ter vaststelling worden aangebo-f /A-'7 Van deze mededeeling wordt kennisgenomen. y( A- ln beginsel wordt besloten aen heer Jansen met in- gang van een nog nuüer te bepalen datum in vasten dienst aer gemeente te benoemen tot klerk ter secre tarie t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 116