v -A T cM BESLISSING Afdeel ing Aanmerkingen en No. mmissie splan in bruari j.1, eekening ing van alotlaan, het café' boester* 15 Meter heer in de het verka- is van Ter bespreking dezer aangelegenheid komt de van Aalst, rentmeester van de fam.Van Weede vergaderingBe heer van Aalst vraagt of velingsplan reeds definitief goedgekeurd De Voorzitter deelt mede, dat voor de uitvoering het verkavelingsplan allereerst het uitbreidingsplan gewijzigd moet worden. Laatstbedoeld plan is nog zwe vende/daar de beslissing in hoogste instantie nog moet vallen. Burgemeester en Wethouders hebben in principe geen bezwaar tegen het ingezonden verkave lingsplan. Be finantieele zijde dezer zaak moet even wel nog bezien worden. In dit verband deelt Spreker mede, dat hem ter oore is gekomen, dat de architect Berning, die het plan heeft gemaakt, finantieel zwak staat. Be heer van Aalst zegt dat Berning de zaak niet zal exploiteeren. Be heer Berning maakt alleen het plan tegaa vergoeding. Be Voorzitter zegt dat bedoeld plan nog definitief onder oogen moet worden gezien. Be heer Berning is destijds medegedeeld, dat hij voorloopig een bedrag van 500,= in de gemeentekas moet storten voor on derzoekingen, als waterpassen enz., aan welk verzoek nog steeds niet werd voldaan. Be heer van Aalst deelt mede, dat de heer Berning hem heeft medegedeeld, dat bedoelde storting niet noodig zou zijn. Wethouder de Bruijn zegt dat gewaterpast wil men weten of het plan kan doorgaan, van /»500,= moet ter nadere verrekening tekas gestort worden. Be heer van Aalst zegt, dat permissie heeft gekregen om vani 1 tj Metereen uitweg te Voorts vraagt Spreker naar moet worden, Een cautie in de genieen hij van den Rijkswaterstaat met een weg, ter breedte maken op den Rijksweg, de afwatering van de vij vers, zulks in verband met de voorgenomen demping van de sloot langs den Rijksweg. Wethouder de Bruijn deelt mede, dat tegen bedoelde demping geen beswaren bestaan. Het water in de vijvers wordt ververscht door het water uit het Veen hetgeen wordt afgevoerd I in het Oude drachtje. Be heer van Aalst vraagt of spoed betracht wcrdt metj de waterpassing indien het bedrag van ƒ.500,= in de gemeentekas wordt gestort. Be Voorzitter zegt dat het wachten uitsluitend is op de storting van bedoeld bedrag, terwijl verder de be-i slissing op het uitbreidingsplan moet worden afge wacht Be heer van Aalst deelt mede, dat hij deze zaak met de familie Van We ede zal bespreken en dat hij na goed vinden dier familie zal zorgdragen voor bedoelde storting. Omtrent de afwatering zal hij zich in ver binding stellen met het v/aterschap boesterveen. Aldus wordt besloten. Gs

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 122