Volg num mer Afzender of voorsteller Korte 207 W .Koelewijn - 208 J0Swager 209 210 Gedeputeerde Sta- ten. Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. 211 R.K.GemZangve r- eeniging te Soest 212 Bestuur Kath.Dem Partij afdeeling Soest 21j> JJCoorens te Baarn. deelt mede, dat hij gedagvaard is door de R.K. Woningbouwvereniging "St.Joseph" te Soest om het woon huis door hem gehuurd van genoemde vereeniging te ontruimen, wegens huurachterstand verzoekt de behandeling van punt 8 der agenda van de spoedeischende raadsvergadering van 22 Bebruari 19p8 aan te houden. doen mededeeling van de bij artikel 199 der Grondwet voorgeschreven plechtige afkondiging van de veran deringen in de Grondwet. deelen hun voornemen meüe inzake grenswijziging Amersfoort-Soest en Hoogland, en verzoeken zooveel moge lijk de voorbereidende maatregelen te treffen, met name de verkiezing van de Commissie uit de ingezetenen. vraagt ontheffing van de betreffende bepalingen der Winkelsluitingswet voor het houden van een fancij-fair, in het Sint Josephgebouw, aan de Steenhofstraat cp: Zaterdag 26 Bebruari 19p8 tot 24 uur, Zondag 27 Bebruari 1938 van 14 24 uur Maandag 28 Bebruari 1938 tot 24 uur. Be Inspecteur van Politie brengt gunstig advies uit. vraagt toestemming tot het houden ivan een verloting op 28 Bebr.1938» j-De Inspecteur van Politie adviseert afwijzend verzoekt de schade geleoen door een aanrijding van een gemeente-auto, zijn- de ƒ.1,95 aan hem te willen vergoeden- i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 123