T' Y>U. vui rei is niging woon- enoomde egens punt hende ruari artikel even 3 veran- nzake 3 st en eel moge- sgelen kiezing ezetenen treffende agswet cij-fair an de ot 24 uur, 14 tot 24 uur; t 24 uur. r< kouden f.1938. üviseert BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen loor een mto, zijn- vergoeden. Besloten wordt de woningbouwvereeniging "nt.Joseph" /v/ -• in ernstige overweging te geven de uitzetting op te &-l*> schorten, aangezien gebleken is, dat andere huurders met meer huurachterstand de woningen nog bewonen. In verband met de omstandigheid, dat de tijd van be- o/fh studeering der stukken voor de raadsleuen kort is ge weest en te verwachten is, dat omtrent deze zaak dis cussies gevoerd zullen worden, wordt besloten het on derwerp van de agenda in de spoedeischende raadsver gadering van heden aan te houden, wanneer vanuit den Raad de wensch daartoe wordt te kennen gegeven. Ben Secretaris wordt opgeuragen heden de publicatie des namiddags 3 nur af te lezen voor de deur van het gemeentehuis Be candiaaatstelling wordt bepaald op kaart a.s., %,K de stemming op j>0 kaart d.a.v., zulks overeenkomstig het advies van het hoofd van de He afd.ter Secreta rie Besloten wordt ontheffing te verleenen op 26 Bebruari l/ cJitk. a.s. tot 24 uur en 2ö Beuruari a,s. tot 24 uur. Wat betreft het verzoek om ontheffing op Zondag 27 Bebru- ari a.s. daarmede kan het College zich niet vereeni gen. kitsdien wordt daarop afwijzend beschikt. ï>a op grond van verkregen ambtelijke inlichtingen is ge- ih <Xh- bleken, dat indertijd een soortgelijke verloting heeft plaats gehad, en üat de opbrengst daarvan niet uitslui- tend werd bestemd voor het vervaardigen van kleeding-j- stukken, doch ook voor propaganda voor de verkiezin gen. Het College is van oordeel, dat waarborgen aan wezig moeten zijn dat inderdaad de opbrengst ten goe- j de komt aan het vervaardigen van kleeding. Een zooda nige verklaring van het bestuur wordt tegemoetgezieni nige verklaring van Gesleten wordt aan J.j.Coorens te berichten dat hij zich in deze zaak civiele partij kan stellen. CL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 124