Volg num mer Korte inhoud 214 Maatschappelijk Hulpbetoon te Hoest 215 Hoesterbergsch Mannenkoor zendt overzicht van de ten laste van zijne instelling komende uitgaven over de maand Januari 19pö» vraagt tijdens een te houden groot nationaal Zangconcours te Hoester- berg op Hemelvaartsdag en 2en Pink sterdag a.s. in bruikleen een stuk aan de gemeente toebehoorende heide grond voor het parkeeren van rijwie len enz., gelegen aan den Postweg. Voorts wordt in bruikleen gevraagd de muziektent. Je Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schreven dd. 16 Pebruari j.1. no. 950. 216 Directeur van Ge-j- meentewerken. 217 Wethouder Gasille biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt mede op Woensdagmorgen 16 Pe bruari j.1. «en bespreking te hebben gehad met de heeren Griep en Iseger bestuursleden van de vereeniging Hoestdijk, zulks naar aanleiding van het verzoek dier vereeniging om be schikbaarstelling van een terrein voor speelplaats en een voor tuintjes (voor de kinderen). De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan er zich mede vereeni gen om voor den tijd van p jaren voor een huursom van ƒ.2,50 per jaar en per terrein aan ae vereeniging te verhuren een terrein aan den Merel- weg (H.no5526 ged.) voor tuintjes en een terrein aan de Hchrikslaan (H.no.5o04 en 1094) voor speelplaats hij de verhuring van laatstgenoemd terrein zullen de navolgenue regelen in acht behooren te worden genomen: 1e. het terrein zal enkel voor speel plaats en derhalve niet voor pu blieke vermakelijkheden mogen wol den gebruikt; 2e. de speelplaats zal voor alle kir. deren toegankelijk moeten zijn; 5e. het terrein zal door Gemeentewei ken moeten worden afgepaald; dee gewenscht bestaat geen bezwaar, dat de afpaling door de leden der vereeniging onder toezicht van de gemeente zal geschieden en het materiaal door de gemeen-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 125