Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u te zal worden gegeven; 4e. de werktuigen als schommels, wip pen enz. zullen door de gemeente werden gecontroleerd. Waarnemend gemeen tesecretaris van l Soest zendt een 2J-tal declaraties tot een totaalbedrag van ƒ.131,19 in, wegens ten behoeve der gemeente bij voorschot gedane betalingen. Directeur Gemeen-! tewerken Soest. zendt een 11-tal declaraties tot een totaalbedrag van 7'.24,75 in wegens door hem ten behoeve der gemeente bij voorschot gedane betalingen. H.en G.A.Tammer, Eademake straat j 16 Soesterberg. Jeugdleiders R.K. Jonge Wacht. Stichting Tehuis voor alleenstaan-i de blinden te Wolfhezen. s-Gra venhage Ueaerlandsche He ide-Maat schap pi; Arnhem. W.v.Breukelen te Soest verzoeken toestemming voor den verkooj van 5 ets. steunbonnetjesten behoe ve van den bouw van een clubhut voor de R.K.Jonge „acht te Soesterberg. De Inspecteur van lolitie heeft tegen inwilliging van het verzoek geen be zwaar verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, ten behoeve dezer in stelling, in April-mei a.s. De Inspecteur van Politie adviseert het verzoek DIST in te willigen, op grond van de overwegingen, genoemd in zijn advies van 8 Haart 1957 Da X Do.648/4. doet een begrooting van kosten toeko men betreffende het verharden van bermen van verschillende wegen in de (gemeente. De loonkosten worden ge- iraamd op 9100,= en de andere kosten op .14.p00,=. De Commissie Openbare Werken kan zich met dit plan en de begrooting van kos- jten vereenigen. (verzoekt ophooging en rioleering van 'een perceel gronds gelegen aan den (Klaarwaterweg hoek wijnand Toplaan. De iDirecteur van Gemeentewerken deelt bij schrijven van 7 februari 1958, no. 1268, mede, dat de kosten welke aan een en ander verbonden zijn geraamd worden op 5.0CG,=. De Commissie Openbare wer- |ken i gen kan zich met een en ander vereent-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 127