Volg num mer 225 226 Afzender of voorsteller Dir .Geierken 227 Dir.Geu.merken Datum voor zi koer o .--i. v. koes el, I.-spv.Bauw- en Toni _.0 toezicht Korte inhoud "brengt in behandeling eenige verzoe ken ooi bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. zendt een rapport inzake berekening van de door H.Strietman te «eist, verschuldigde leges in verband met zijn verzoek om verdunning voor den verbouw van het cafe-restaurant "het Zwaantje" en het nken van een kel der onder dit café-restaurant, te loesterberg et de verkiezing van leden der commissie uit de inge zetenen inzake gre~s: ijziging Boest- -n.iersf oortde e.-schelijkheid ter sprake deze verkiezing zoo mogelijk bij enkele candidaatsstelling ue la ten afloopen, om zoowel voor gemeen te als kiesvereeni._.ingen werk en kos-J ten te besparen. komt in de vergadering voor het ver strekken van inlichtingen in verband met enkele via Gedeputeerde Staten door de Rijkscommissie van Overleg inzake wemeentebegrootingen gemaakte opmerkingen betreffende de bezetting van de afdeeling Bouw- en Woningtoe zicht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 133