uge verzoe- ;rgezeld van l adviezen. "berekening ,e Seist, rdand net tg voor den .aurant "het ,n een kei- .rant, te verkiezing .it de inge-1 ging hoest- kheid ter o mogelijk ling ze la- oor gemeen-I werk en kosi or het ver in verhand, de Staten n Overleg en gemaakte e bezetting Voningtoe- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen trelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 24- februari 193& nos.10 en 4 ":ordt besloten de aan vragen 1/1444 en 2/444 in te willigen. besloten wordt n. 3tr ietnan een bedrag aan leges in rekening te brengen van f.24.£0 vermeerderd met f.0.5 vcor het nasporen van sectienumaers. hè burgemeester zal zich tot de verschillende kies- ■vjpreenigingen in deze gemeente .enden, met het ver zoek, het daarheen te willen leiden dat bedoelde ver kiezing, in navolging van andere gemeente, t. Utrecht, de Bilt, Oudenrijn, haartensdijk, Zuilen, kijkt tienhoven, 'estbroek, Jutphaas en Houten, bij en kole candidaatsstelling zal ailoopenaangezien ween ebkel oelang gediend is met het houden eener stemming, eb belangrijke kosten zullen orden bespaard. C trent de gevoerde besprekingen wordt door den Se cretaris een verslag opgemaakt, het elk in het be- effende ..ossier wordt ormelegd. P2 X? J) Hf cJi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 134