Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 22 9 Best.R.K.Zangver "Hooger Streven", Soest 250 Insp."Lager Onder wijs 231 Bed.Bond v.Luxe Verhuur en Taxi- Aut o-rond ernemers 232 Ged.Staten van Utrecht verzoekt alsnog ontheffing te ver- leenen van de betreffende bepaling der Winkelsluitingswet ten behoeve van het houden van een fancy-fair op Zondag 27 Februari a.s. in het St Jozefgebouw bericht naar aanleiding van het schrijven van het hoofd der o.i.school in de Ker^ebuurt dd.12 Febr.j.1. in zake de vacature ontstaan door het overlijden van Mej.BrinkgreveBe aandacht werd er op gevestigd, dat onderwijskundig groote nadeelen ver bonden zijn aan de organisatie van die school met 5 leerkrachten, waar onder één vrouwelij'ke leerkracht, doch dat uit sociaal opzicht de ver vervanging van een vrouwelijke leer kracht door een mannelijke niet zou zijn te betreuren. Billijkheidshalve zou het voorts niet vreemd zijn, wan neer de kweekeling met akte K.R.Groo|t een kans zou maken op een vaste aan stelling. Op grond van het vorenstaande wordt het voor de school geen onoverkomen- lijk bezwaar gevonden, wanneer een mannelijke leerkracht werd aange steld. Mocht men willen bevorderen om IC.R.Groot een vaste aanstelling t geven, dan zal de Inspecteur vol staan met een advertentie in een plaatselijk blad. beveelt eenige aangelegenheden inzak, uitvoering Reglement Autovervoer Per sonen in de aandacht van B.sn W.aan. Be Insp.v.Politie deelt mede, dat eenige der in het schrijven genoemde kwesties inmiddels afdoende zijn ge regeld en op de overige de aandacht is gevestigd. deelen mede, in beginsel geen bezwaa te hebben tegen het raadsbesluit van 3 Febr.1938, 4e afd.no.21/589, tot wijziging van de begrooting voor T 9yiö

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 137