Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 235 J.van der Leden te Zeist. 236 Afdeeling financiën. 237 A.J.Alders. 238 Minister van Bin- lenlandsche Zaken, te s-Gravenhage komt op uitnooaiging in de vergade ring ter bespreking van de gunning van het verrichten van diverse werk zaamheden aan het woningcomplex van "Uns Belang" te Scesterberg. De heer van der Leden, die uitvoerder van het schilderwerk bij eventueels gunning van het geheele werk aan II.de Jager te boesterberg zou deelt naar volledig zal worden uitö< nen ook tegenover den Raad selt mede geen bezwaar te hebben te gen de voorgestelde huurverlaging dei woningen der woningstichting "Ons Be lang" te Amersfoort. aanleiding van de gehouden besprekin gen mede, dat hij bereid is op te tre den als borg voor de Jager en dat zijn Bank bedoelde aangelegenheid zal wil len financieren. Het College is van oordeel, dat er voor de volle 100^ zekerheid moet be staan, dat het werk door den aannsmei evoerd opdat en hoogere nstanties ten volle verantwoord zal zijn. Daarom stelt het College als eisch dat door den heer van der Leden, om de uitvoering van het werk door ds Jager mogelijk te maken, een bankgaran tie van 500Q,= wordt gesteld, welke garantie wordt opgeheven zoodra het geheele werk ten genoege van B.en i, zal zijn opgeleverd. biedt ter onaerteekening aan het be velschrift tot betaling van wachtgeld over de maand februari 1938 aan JJ keurs en vraagt of opnieuw een rege ling moet worden getroffen als be doeld in art.79, 2e lid, laatste zin van het ambtenaren-reglement. deelt mede niet meer prijs te stellen op toezending van roadsagenaa met bij- behoorende stukken. De b over len Aan van heei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 143