<U?. Afdeeiing Aanmerkingen S L S S rgaue- nriing e werk- ex van Je heer van het nning Jager naa r sprekin-^ te tre-4 dat zijn cal wil- at er noet be- aanneme? 1 opdat hoogere ;rd zal als ;r Leden, door de inkgaran- i, welke •a het '.en J Le heer van der Leden deelt mede, dezen eiseh te zullen overdenken en daaromtrent zoo spoedig mogelijk te zul— len berichten. Aan liet einde der vergadering wordt door den heer van der Leden telefonisch medegedeeld, dat hij bezwaar heeft tegen het voldoen aan den gestelden eisch. et be- .chtgeld n J J rege- be- to zin tellen met bij ben te^ ing bei Ons Be-i Besloten wordt het wachtgeld over Bebruari 19JÖ aan den heer Meuxs te doen uitbetalen. Voorts wordt be sloten de contröle over de door den heer Meurs gevoer oe administratie in verband met zijn vertegenwoordi ging van diverse firma's op te dragen aan den accoun tant aen heer J.C.Jogger, hartmanlaan 62, alhier. Wethouder Gasille zal zich hieromtrent in verbinding stellen met jogger, voornoemd. Aan den heer Alders zal worden medegedeeld, dat door hem alsnog een abonnement zal dienen te worden geno^ men op de raadsstukken, Burg.Stand en Bevolking, aan gezien het bedrag van ƒ.17,50 reeds door hem is ont-i vangen en hij ingevolge het schrjven van B.en W. van i 24 September 1956 (door hem geaccepteerd bi van jiO September 19^6) deze verplichting heeft genomen. op s chrijven,: zich Besloten wordt met ingang van 1 Maart 19;>8 de huren van de woningen van "'Ons Belang" te verlagen en te brengen op de bedragen, zooals die zjn aangegeven in de bjlage behoorende bij het schrijven van "Ons Belang" 7 Januari 1956. dd J\i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 144