Volg num mer 239 240 241 242 24J Afzender of voorsteller Datum Centraal Verifica-r tiebureau Oen Haag. Af deeling Binanci'fn. Gedeputeerde bta- ten van Utrecht. JG.A.Batenburg .'irecteur Gemeen tewerken. 244 1e Afdeeling. 245 irecteur Gemeen tewerken. Korte i n h o u jbrengt rapport uit over de gehouden contröle van de administratie der Wo ningstichting "Ons Belang" te Amers foort, over het 2e halfjaar 1957» biedt ter vaststelling aan een ont- yverp-besluit tot vaststelling van den pensioensgrondslag van Mej.A.P.Blok op ƒ.440,ingaande 1 Juli 1957. Kenn ue doen door dd aanga ƒ.149 renle inede raads f940 hing higin haard een exemplaar toekomen van het hen/goedgekeurde raadsbesluit februari 195Ö no.5008 tot het an van een gelaleening groot •500,=, met de Coöperatieve Boe- enbank te Ooest en deelen voorts bezwaar te hebben tegen het besluit dd. 5 februari 19pö no. tot het aangaan van een gelalee- groot ƒ.195*700,= met ae Veree- g otad en Lande van Gooiland te en. ;an< Beslc bezws Een c stel] Kenni f end Verzoekt verlenging van ziekteverlof ijnet één maand, tot 1 April a.s. feelt mede dat H.A.Vos op 17 februari 1958 zich als hersteld bij den dienst heeft aangemeld, onder mededeeling dat hij nog steeds hinder van zijn voe ten heeft en met verzoek om lichter werk. zendt een rapport omtrent C.Hazendonk, Van h< die verpleegd wordt in het sanatorium J rBekkerswaldte Groesbeek. Uit dit rapport blijkt o.a. dat Hazendonk in zooverre ii naar boest hersteld, dat hij in Maart kan terugkeeren. biedt ter behandeling aan eenige ver- Zoeken om bouwvergunning vergezeld Van de noodige teexeningen en aavie- en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 145