■7 ^7/ te 4? gehouden ie der Wo« te Amers- 1937. een ont- ig van den .P.Blok on 1. van het je sluit tot het groot ;ieve Boe- .en voorts l het 19^3 no. 1 gelalee- e Veree dland te teverlof s BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen kennisgenomen. De pensioensgrondslag van Mej.A.P.Blok wordt in gaande 1 Juli 1957 vastgesteld op 440,=. Besloten wordt aan den Raad voor te stellen aan de bezwaren van Gedeputeerde Ptaten tegemoet te komen. Ben daartoe strekkend besluit zal den Raad ter ver stelling v/orden aangeboden. Op het verzoek wordt gunstig beschikt. Februari Kennisgenomen, het rapport wordt in het desbetref- n dienst fend dossier opgelegd, eeling zijn voe- lichter dazend onk, 7an het rapport wordt kennisgenomen, anatorium Jit dit lonk in in Maart j lige ver- Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos rezeld 21 en 22, wordt besloten de aanvragen nos.1/1451 en 1 advie- 1/1452 in te willigen. 'V V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 146