Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 246 247 Ved-'V.Goornekamp Schrikslaan 59» Soest J.van der Veer, Schrikslaan 57» Soest 248 IV. J.Hilhorst ,Schou' tenkampweg 20a, Soest 249 l.H.Assink 252 250 Bir.Gem. werken 251 Afd.Belastingen v.V.Luchtvaart-ten- toonstelling"Soes- terdal" Korte inhoud beklaagt zich over den afvoer van rook uit de bakkerij van J.van de Veer, Schrikslaan 57» Soest. ■Se -Sir.v.Gem.merken brengt advies uit bij rapport dd.1 Maart 1938,no.3°/l. verzoekt genoegen te willen nemen met de door hem aangebrachte wijzigingen in den afvoer van rook uit zijn bak kerij -Ge -Gir.v.Gem.werken brengt advies uit bij rapport dd.1 Maart 193&» no.18/5. vraagt vergunning tot het oprichten van een smederij in een gebouwtje ach ter zijn woning, aan den Schoutenkamp» weg, kadastraal bekend in sectie B no.2036. -Goor den commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den -Girecteur van Gemeentewerken wordt gunstig ad vies uitgebracht. Adres ninge deelt mede dat hij over de maand -fe bruari 1938 geen inkomsten heeft ge noten. deelt mede dat Mej.A.C.v.d.Giessen met ingang van 1 Maart 193& wegens ziekte verhinderd is haar werkzaam heden te verrichten. biedt ter vaststelling aan: het le suppl.kohier hondenbelas ting 1^37, tot een totaal bedrag van: Eénhonderd en zeven en vijf tig gulden, (f.157. 2e. het prim.koh.ier hondenbelasting 1938, tot een totaal bedrag van: Brie duizend vijfhonderd en drie en zestig gulden, (f.35^3» zendt een teekening, waarop voorkomt de indeeling der stands met de betref fende maten, alsmede de namen der in zenders. Up he aan a besch zulle Ge ge j Kenni zal b Kenni Maart weken voor t< Ge ovi een b< Met d< genom omsch den.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 149