/?uy?k 9: /fóf. a^r. :'T- r van an de dvies uit no.30/1. nemen met zigingen ijn bak- ivies uit no.18/5. richten ïwtje ach )utenkampc ïtie X> uilige .recteur ïtig ad- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Adressante zal worden medegedeeld, dat terzake voorzie- ningen zijn getroffen. A' H^ft- Vp het verzoek wordt gunstig beschikt, onder mededeeling V cJj- aan adressant dat het als tijdelijke maatregel wordt Vwas beschouwd, zoodat uiteindelijk de opgelegde voorwaarden J zullen moeten worden nagekomen. üe gevraagde vergunning wordt verleend. I? cJlA- I v) .and J?.e- j -Kennisgenomen» He.t wachtgeld over de maand februari left ge- zal beschikbaar worden gesteld. essen j Kennisgenomen. Aan Mej v.d.^iessen wordt ingaande 1 egens j Maart 1938 ziekteverlof verleend voor den duur van 2 kzaam- weken of voor zooveel korter als haar ziekte mocht voortduren. nbelas- bedrag en vijf- asting ag vans en drie --) oor komt s betref der in- ■^e overgelegde kohieren worden vastgesteld resp. tot een bedrag van f.154.-- en van f.3563. den. et de aan de gemeente toegewezen stand wordt genoegen aJj' genomen. Aan den ^ir.v.gem.werken wordt opgedragen een AW omscnrijving te geven van hetgeen geëxposeerd zal wor- O./

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 150