Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 253 B.van Aalst deelt mede, dat een waarborgsom van f.5ü0* voor "bestrijding van kosten voor waterpassen enz. op de buitenplaa' Vredehof hem zeer hoog voorkomt. In vei band daarmede wordt gevraagd of men er zich mede kan vereenigen, dat het werk volgens een door het gemeentebestuur ti geven instructie wordt uitgevoerd voor rekening van eigenaren door de Heder- landsche Heidemaatschappij. Het door die maatschappij uit te brengen rappor zou voor beide partijen bindend moeten zijn. 254 hoofd Luchtbescher mingsdienst 255 -^ir.Gem. werken 256 A.Jj'rank, Honing- innelaan 48,Soest 257 Mej.L.H.Hento,eig. perc.Soesterb.str* 133Soest brengt rapport uit omtrent het schrij ven van den Minister van Binnenland- sche Laken dd.16 februari 193^» ho. 4615 afd.B.B. waarin het niet noodig wordt geacht om maatregelen te treffen ter uitvoering van de Luchtbescher- mingswet in verband met den verbouw va het café-restaurant "het hwaantje" te Soesterberg. deelt mede dat M.v.d.Berg vanaf 25 -^'eb: 1938 wegens ziekte heeft verzuimd. verzoekt plaatsing op de lijst van le' veranciers aan de gemeente. Be Bir.v.Gem.werken adviseert gunstig. vraagt vergunning tot het behouden van! een dienstleiding in gemeentegrond van' af de Soesterb.straat naar het perceel plaatselijk gemerkt aldaar 133» zulks ten behoeve van de watervoorziening va dat perceel. 258 inspecteur Lager Onderwijs komt op uitnoodiging van het College i de vergadering ter bespreking van den onhoudbaren toestand, hier in bestaand dat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 151