BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen om van kosten ui tenplaa' utIn ve; of men er het werk bestuur ti oerd voor e Heder- et door en rappor nd moeten Het college kan zich met het voorstel van den heer van Aalst vereenigen. Het rapport van de Heidemaatschappij zal als bindend worden erkend voor zoover betreft het resultaat van de genomen grondmonsters en de waterpas singen. t>e desbetreffende werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd na gepleegd overleg met den direc teur van Gemeentewerken en aan de hand van de voorloo- pige plannen. t schrij- enland- B, Ho. noodig e treffen scher- erbouvs va ntje" te Onder toezend-ing van een afschrift van het schrijven van het Hoofd v/d Luchtbescnermingsdienst zal den Ai- nister met een en ander in kennis worden gesteld onder mededeeling dat het College zich met den inhoud geheel kan vereenigen. IH af 25 -«'eb: uimd. Kennisgenomen. Aan Van den Berg wordt ingaande 25 ^e- bruari 193Ö ziekteverlof verleend voor den duur van 2 weken of voor zooveel korter als zijn ziekte mocht //t*. /j voortduren. Adressant zal worden medegedeeld, dat hij op de lijst lA is geplaatst voor leverantie van hout gedurende het <v - jaar 1943. 5 Onder intrekking van de aan Mevr»M.Korrelboom geboren Kees terzake, ingevolge besluit van B.en tf. dd.2 Mei 1933* verleende vergunning, wordt aan Mejuffrouw M.H. Kento en haar rechtverkrijgenden tot wederopzeggens toe vergunning verleend tot het behouden van een dienstleiding in gemeentegrond vanaf de Soesterberg- schestraat naar haar perceel onder voorwaarde dat jaar lijks, ter erkenning van het eigendomsrecht der ge meente van den grona» een bedrag van f.0.50 in de ge meentekas wordt gestort. College i|jj ?a eenig® beraadslaging komt de Inspecteur met het Oolf van den leSe tot de conclusie, dat de zienswijze van het College t van le- gunstig. ouden van'i grond van t perceel 3, zulks I iening va bestaand I zeer wel aanvaardbaar is en dat besprekingen in die richting V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 152