Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 259 Bond v.Bedrijfskam toorhouders in Ne derland,-Ben Haag 260 261 3.de Beer e.a. werkverschaften Ged.Staten der pro vincie utrecht 265 262 -Oir. Sera. werken 263 -Oir. Oern. werken 264 ->e Voorzitter ^.A.van Ieperen, noofd o.l.school nerkebuurt verzoekt een wijziging aan te Brengen (jader in de reeds vastgestelde tarieven voor het verhuren van auto's. -Be Insp.v.Politie brengt advies uit bij schrijven van 7 Maart '38, no. 710/4. zenden klachten over de capaciteiten van den voorman bij de gemeentelijke werkverschaffing in de bosschen (be- zinkingsvijver natuurbad). doen toekomen een exemplaar van de door hen goedgekeurde besluiten van den raad dezer gemeente dd.3 Februari j.1. betreffende inschrijving met recht van voorkeur en vrije inschrij ving op de 3)2 obligatieleening ten laste der gemeente Rotterdam. 3tij dee/len echter o.m. mede dat, nu als gevolg van de bovenbedoelde be sluiten een bedrag ad f.45*000.in schuldbrieven der gemeente Rotterdam zal zijn belegd, naar hun meening, me het oog op een goede verdeeling, geen hooger bedrag in deze schuldbrieven behooren te worden vastgelegd. adviseert de werkzaamheden verbonden Het G aan de verbetering der woningen der dat d woningstichting "Ons Belang" te gun- van d nen aan de Gebrs.Worrel te Bilthoven. j de Gel wordt zendt rapport met kostenberekening in- zake verbreeding van de BurgGr0the- straat. vestigt de aandacht op de hoedanigheii van den looper, in gebruik bij de hu welijken eerste klas. geeft de bij schrijven van 28 Febr. 1938 gevraagde verklaring inzake het handwerkonderwi js

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 157