t? Ji- V Hj BESLISSING Afd ei~ 'n^ Aanmerkingen en No. te brengei} Qnaer intrekking van de bij besluit van 18 Januari 1938 ineven vastgestelde tarieven worden, te rekenen tot 1 Juli s* 1938, vastgesteld de tarieven zooals die door den In specteur van Politie nader zijn opgesteld en overgelegd bij zijn rapport van 7 Maart 38, no.710/4. Ivies uit '38, no. )acitei ten sentelijke schen (be- van de li ten van 3 februari ng met 1 inschrij- sening ten m. de dat, mi elde be- 000,in Rotterdam leening, me ling, geen dbrieven gd. Van een en ander wordt kennisgenomen. kennisgenomen. Met den inhoud van dit schrijven zal rekening worden gehouden. verbonden ngen der te gun- Biithoven. ekening in- g.Grothe- oedanigheii bij de hu- 23 Pebr. nzake het Het College kan er zich in principe mede vereenigen, t! CVv dat door de Woningstichting "Ons Belang" de uitvoering van de betreffende werkzaamheden wordt opgedragen aan /Zfi. de Oebrs.borrel te Bilthoven voor f .1255®» Besloten wordt de desbetreffende financiëele besluiten den Raad ter vaststelling aan te bieden. Aan den Raad zal terzake een crediet worden gevraagd van f.185^0.vermeerderd met f.l800.-- voor over- 1* dracht van de verkregen strooken gronds, mitsdien in totaal van f.20300.--. Besloten wordt voorloopig de thans in gebruik zijnde looper intact te houden. Boodra de Gedeputeerde Staten neboen medegedeeld, dat tegen het aanschaffen van een nieuwe looper geen bezwaar bestaat zal tot aankoop daarvan worden overgegaan. esxoten wordt in de vacature ontstaan door het over- 1/ ijuen van Mej .Brinkgrevete voorzien, door benoeming p.- <s an een mannelijke leerkracht. Ben daartoe strekkende süiü- proeping van sollicitanten zal in een "streekblad" worden geplaatst.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 158