Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 266 Afd.Financiën ter secretarie biedt ter vaststelling aan een ontwerp besluit tot wijziging der gemeentebe- grooting 1938 in verband met de uitvoe ring van het boschplan 1938. Het 0 steil 267 Geneesheer W.A, Stichting,Utrecht verzoekt toe te willen staan, dat van de invaliditeitsrente van P.Margaretha van Klooster een bedrag van f.0.50 pet week wordt afgestaan voor eenige ver snapering. Aange door>4 patie (erfd verzo wegin den h 268 J F.H»v»KLooster verzoekt in aanmerking te mogen komen voor een betrekking als teekenaar. Adres zijn 269 B.v.d.BrandKerk pad h.Z.42 verzoekt verbetering van het Kerkpad h.Z. en verwijdering van vuil enz. li?' gende aan den ingang van den verbin dingsweg Steenhofstr.-Kerkpad H.Z. Be Uir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.2 Maart j.1. no.84-2. Aan 1 pad veroi 27O Hoofd v/d Keuring* dienst Vee en Vleesch, Soest zendt een rapport van den hulpkeurmee? ter Urost omtrent den veearts <vellen- ziek die, zonder daartoe verleende toi* stemming, keuringen heeft verricht in de slachtplaats» 1 Veea: 271 Mevr.G.J.J.v»2ij s1 3 chmid t,Hali ehaan 108Utrecht ;- vraagt toestemming tot het hebben van een uitweg vanaf perceel Banningstraat 12 naar de Banningstraat. Aan 1 wede: voorn geme« in d< 272 inspecteur van Politie brengt nader rapport uit omtrent de op" merkingen van den Bederl.Bond van Lu# Verhuur en Taxi-Auto-ondernemers inzaW uitvoering Reglement Autovervoer Perso' nen. j Kenni 273 Techn.Ambtenaar Gasbedrijf deelt mede dat i.If.Bieuwenhuis, van Ueedestr.23» verzocht heeft als instai' lateur erkend te worden en bereid is de desbetreffende overeenkomst te on<B» teekenen. Geadviseerd wordt aan het verzoek van Bieuwenhuis tegemoet te komen en goed te keuren, dat de desbetreffende over eenkomsten met hem worden aangegaan. Be ge 5-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 159