num- Afzender of voorstellerDatum mer j Korte inhoud de Voorzitter. 12 *1CH' de Voorzitter. 1G71?'i de Voorzitter 14 15 de Voorzitter 16 Commandant 5 e Keg). Inf. Amersfoort. deelt mede, dat het Comité van feest-t viering ter gelegenheid van de blijde [gebeurtenis in het Prinselijk gezin, behoudens goedkeuring van het gemeen tebestuur, voornemens is een boom te planten in het rosarium tegenover het Raadhuis stelt de vraag of 'net ook gewenscht lis onmiddellijk na het bekend worden (van de geboorte van een Koninklijken jPrins of een Koninklijke Prinses en vóór den aanvang der feestelijkheden over te gaan tot het leggen van een krans door net gemeentebestuur aan den voet van het Koningin Imma monu ment deelt mede, dat de heer Mulder, voor zitter van de Oranjevereeniging "wil-r helmina" te do sterberg, toestemming heeft gevraagd tot het planten van ?en boom ter gelegenneid van de blo de gebeurtenis in het Prinselijk gezin op een terrein der gemeente, gelegen cp den hoek van den Postweg en de Ba-- tenburglaan, welke boom aan later met een aan te brengen hekwerk aan de ge4 meente in eigendom zal worden overge- dragen stelt de vraag of een aparte raads vergadering belegd dient te worden voor het aanvragen van een crediet voor versiering van het raadhuis enzJ en tractatie van schoolkinderen, ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis pin het Prinselijk gezin, waarvoor de Minister goedgekeurd heeft dat een bedrag wordt uitgegeven van resp-r 1 cent per inwoner en ƒ.0,25 per school kind vraagt of voor de versiering der ka zernes wederom over dennengroen kan «orden beschikt uit de gemeente-bos- schen De Directeur van Gemeentewerken d elt mede, dat het nog in het wandelbosch aanwezige dennengroen beschikbaar kan «orden gesteld, en dat het gewenscht is dat adressant zich te dezer zake in verbinding stelt met den Directeur van Gemeentewerken. "I UI U

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 15