BESLISSING Afdeeling I en N o. j Aanmerkingen sen ontwerp [Het ontwerp wordt goedgekeurd en zal den itaad ter vast- smeentebe-] stelling worden aangeboden. de uitvoj.| i, dat van .Margaretha f.O.50 pet snige ve ri jgen komen cenaar b Kerkpad LI enz. li?' 1 verbin- id W A lieromtrent L.2 Haart Aangezien gebleken is dat de heer J.Hozendaal.Binnen door^ Biaricum, als provinciaal bewindvoerder van patiënte gelden van haar onder zijn berusting heeft (erfdeel ouders» groot f.l084.52J wordt besloten op het verzoek afwijzend te beschikken en adressante in over weging te geven een dergelijk verzoek te richten aan den heer Hozendaal. Adressant zal worden medegedeeld, dat aandacht aan zijn schrijven wordt geschonken. Aan van den Brand zal worden medegedeeld dat het Herk- pad wordt opgeknapt en dat aan de door hem bedoelde I verontreiniging aandacht zal worden geschonken. [y* alpkeurmee? ts ellen de end e tO!' srricht in lebben van nning straat Veearts >'ellenziek zal op zijn verzuim worden gewezen. «Af Aan Mevr.van Zijst en haar rechtverkrijgenden wordt tot wederopzeggens toe het recht van uitweg verleend onder voorwaarde dat ter erkenning van het eigendomsrecht der j gemeente van den grond jaarlijks een bedrag van f.1.-- in de gemeentekas wordt gestort. trent de op nd van Lu# emers inza^ r rvoer Pers°' Kennisgenomen. Het rapport wordt gedeponeerd. ui svan als instal' bereid is mst te D, gevraagde goedkeuring wordt verleend. is onde1 erzoek vafl en en goed fende over* angegaan. (A iA-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 160