Korte inhoud Afzender of voorstelle Datum num mer 274 Ued.Staten van Utrecht 275 Ei. J.v.Ho ssum, Bern. Ko chs tr22 ,A1 dam 276 Jfrov.Utr .Electr.My 2 77 tioofd Luchtbescherh mingsdienst 277a hoofd Luchthescher ui ng sdienst noodigen het college uit de opmerkinge iiet d va 11e van den Minister van Binnenlandsche Aaken betreffende het ambtenarenregle- ment gelijktijdig en in onderling ver band met hun brief van 29 Mei 1934,1e afd.nr.H45/1205 af te doen en er daar. bij van uit te gaan, dat voor het geva: een opmerking van den Minister niet pa. rallel mocht loopen met den inhoud vaa hun genoemden brief, met den wensch van Aijne Excellentie rekening te hou-J den. hij verzoeken de correspondentie met den Minister via hun college te willen voeren. deelt mede, dat Mej.H.Brinkman te Am- Aan d sterdam, overleden aldaar 14-2-1938, ai om me de gemeente Soest heeft gelegateerd, grafs vrij van rechten en kosten, een som van legaa f.150.onder voorwaarde, dat uit de renten daarvan bekostigd worde het schoonhouden van de grafstede van wijl den Hr.Gerrit Marei i'elix van Walree, en vraagt, of dit legaat al of niet ge j accepteerd wordt» deelt mede, dat aan het verzoek om het Aan d< vastbedrag van f.252»-- per jaar voor gegaa. levering van stroom t/b van het gemeenlicht tehuis niet kan worden verlaagd tot in de f .200. rief. verzoekt lokaliteiten beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten en cursusse ten dienste van de luchtbescherming, a mede eenige bergruimte voor gasmaskers kleeding en ander materieel. Se Dir.Sem.werken brengt advies uit bi schrijven van 2 Maart 1938, no.1013. verzoekt ook te Soesterberg de beschii king te verkrijgen over eenige lokali teiten en bergruimte in de brandweer garage. Be i>ir.Sem.werken brengt terzake advi* uit dd.2 Maart '38. Als 1< aangev gyirina: den b< werkej öeslo in ge' Lt.Ko behoe Aan d van d schik de lo gebru Lucht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 161