//U. <f,iï BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen opmerkinge; Met den inhoud van dit schrijven zal in voorkomende ge- andsche vallen rekening worden gehouden. arenregle- rling ver- i 1934,1e en er daar. r het gevai 3r niet pa inhoud vaa wensch ag te hou- Dondentie Lege te m te Am- Aan de Kerkvoogdij van de K.H.Eerk zal worden gevraagd U •2-1938, ai om mede te deelen of de koster bereid zoude zijn deze jateerd, grafstede schoon te houden tegen een bedrag hetwelk het ien som var legaat van f.150.jaarlijks aan rente afwerpt, it uit de Le het s van wijlJ 1 Walree, »f niet ge iek om het aar voor iet gemeerj ,gd tot Aan de P.U.E.M. zal worden medegedeeld, dat accoord wordt [P gegaan met het voorgestelde tarief van f.252.voor ver-. lichting van het gemeentehuis doch dat het College zich H in de toekomst niet wenscht te binden aan genoemd ta rief. baar te cursusse erming, a asmaskers es uit bi 0.1O13. Als lokaliteit voor bijeenkomsten en cursussen wordt W H&1&. aangewezen een lokaal in de openbare U.L.O.school of het gymnastieklokaal van die school. Als bergruimte kan wor den beschikt over een gedeelte der garage van gemeente werken aan den Lange Brinkweg. e beschii e lokali- andweer- ake adviÉ öesloten wordt het bij de brandweer te Soesterberg niet y in gebruik zijnde gedeelte der brandweergarage aan de Lt.Koppenlaan te bestemmen voor magazijnruimte d.d. ten behoeve van den Luchtbeschermingsdienst, kan den heer Lub zal worden medegedeeld, dat ten behoeve van de afd.B.H.B.O. een grooter localiteit dient be schikbaar te worden gesteld aan de thans in gebruik zijn- •*-0?a-ü'fc6i tDeze grootere localiteit kan dan tevens georuikt worden voor het geven van cursussen t/b van deh Luchtbeschermingsdienst.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 162