Korte num- 1 Afzender of voorsteller Datum mer 279 28u (i.v.d.-Broek en Co Voorz .K.K.Bouwver 11 StJoseph" Soest Opzichter -Ned.Hei de I'yAmersfoort 281 282 Chef Afd.Sociale Maken hir.Gem. werken vraagt vergunning tot het mogen innera* van een standplaats met een taxi nabij het station Soestdijk. he Inspecteur van Politie adviseert afwijzend op dit verzoek te beschikker deelt naar aanleiding van het telefo nisch verzoek om de uitzetting van W. Koelewijn, wonende Soester Mngweg 58 op te schorten, mede, dat tot het neme van dezen maatregel besloten was wijl Koelewijn, ook na herhaald verzoek nie; bereid bleek aan zijn verplichtingen t< voldoen, zulks omdat de gemeente hem gedupeerd zou hebben met vischvwkoop. Hij verzoekt te mogen vernemen wat in deze verder door het bestuur moet wor den gedaan, met name of Koelewijn zon der huurbetaling kan blijven wonen. doet mededeelingen naar aanleiding van een bij het College ingekomen klacht over het verdienen van lage loonen bij het particuliere werlcverschaffingsob- ject: Sosch van -Urakenstein. doet eenige voorstellen met betrekkin I tot de bezetting van de afdeeling, in l verband met het vertrek van den heer Kuijs. bericht omtrent het onderhoud van de openbare school voor g.l.o. in de Kerii buurt. Medegedeeld wordt, dat van het in het verslag van het hoofd der school aangegevene slechts een gedeelte (glo baal genomen 1/3 deel) in de begrootit 1938 voorkomt. Van een uitbreiding vat het voorgenomen schilderwerk zal moet# worden afgezien, terwijl ten aanzien van het speelterrein mogelijk eenige voorziening is te treffen. Van het voo: aanschaffing van kleine meubelen toegt' stane bedrag ad f.30.-- kunnen eenige lessenaars of hooge stoelen worden aaf geschaft. Medegedeeld wordt voorts waarom voor het aanbrengen van licht punten voor de schoolborden voor de te* grooting 1938 geen post is geraamd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 163