U- V- ah' V BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. ;en innerae: ,axi nabij 'iseert leschikkei üp het verzoek wordt afwij&end beschikt, aangezien ter plaatse reeds een standplaats wordt ingenomen en in de bestaande behoefte genoegzaam wordt voorzien. telefo- ig van W. igweg 53 het neme was wijl srzoek nie: :htingen t| snte hem ;hv«rkoop. >n wat in moet wor- swijn zon- wonen. jiding vari 1 klacht Loonen bij 'f ingsob- oetrekkinf 3ling, in len heer i van de Ln de Keri: t van het der schooi elte (glo- begrootis eiding vat zal moe te: aanzien k eenige an het voo: el en toeg«' en eenige worden aat' voorts an licht- voor de b6' eraamd. Aan het bestuur van kaatsch.Hulpbetoon zal worden ver- zocht deze aangelegenheid in handen te stellen van den Jr armbezoeker den heer Endendijk met verzoek een gedocu menteerd rapport uit te brengen omtrent de verdiensten welke Koelewijn in zijn winkel geniet. bezien. Het schrijven wordt gedeponeerd. Aan den Raad zal worden voorgesteld het benoodigde ere- diet te verleenen voor aanstelling van een adjunct-com- mies aan de 3e afdeeling op de aan die functie verbon- yZt>, S~0JV den minimum wedde. besloten wordt met de uitvoering van de betreffende j> werken een aanvang te doen nemen zoodra de begrooting 1933 is goedgekeurd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 164