285 Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 283 Dir.Gem.werken 284 hir.Gem.werken ü.Th.Wijdeveld Bouwinst.-Hage Vuursche 286 -üir.Gem. werken 287 ir.Gijzen bericht omtrent het onderhoud van de openbare school aan de Beetzlaan. -Gaar. bij wordt medegedeeld, dat de scheuren in de plafonds wel niet afdoende in ge. woon onderhoud zullen kunnen worden gedicht. Voor het treffen van een voor> ziening t.a.v. de banken en borden zal een bedrag van f.120.-- beschikbaar zijn. Voor wat betreft de verwarming wordt voorgesteld voorloopig te vol staan met het geregeld schoonmaken der installatie en schoorsteenen. bericht omtrent het onderhoud van de openbare Uloschool van de onder de volgnummers 499 en 5C1 uitgetrokken be dragen zullen de allernoodzakelijkste werken kunnen worden gedaan, mogelijk het speelterrein eenigszins worden voorzien en eenige borden worden ge verfd. i'en aanzien van de verbetering der ver lichting en het sausen en schilderen van het gymnastieklokaal zullen bij de begrooting 1939 voorstellen worden ge daan. verzoekt medewerking tot uitvoering van een werkobject tuinaanleg bouwinstituut lage Vuursche# door het beschikbaar stellen van jeugdige werkloozen met voorwerken. De kosten van voorwerker en zakgeld j£eugdigen zullen f»135^*bedragen, bericht omtrent het schrijven van H. Butselaar hoorderweg 27 en H.Butselaar Gr00te Melm 31 inzake de ondervonden moeilijkheden aangaande de perceelen gronds aan den Uorresteinweg. opgemerkt wordt, dat de verordening, regelende een eventueels schade ingevolge het uitbreidingsplan op hen zal moeten wor* den toegepast als het uitbreidingsplan eenmaal is goedgekeurd. vraagt voor principaal den prijs op te geven van het terrein no»12 van het perceleeringsplan 't Hart, welke ter rein gelegen is aan den Pelikaanweg hoek Hachtegaalweg. -Ge bedoeling is op het terrein een vrijstaand huis te doen bouwen. iden idem Het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 165