Volg num mer 288 289 Best.Ver.Boestdijk 290 itir.-Jr.A.E. Schout en, notaris, Baarn 291 292 293 Afzender of voorsteller Datu m Gem.Ontvanger Vi- ed er 1 .Mid d en- standsbank, kantoor Soest iï C. ïensen,Autobus diens tondernemer, Birkstr.45» Soest Bir.Gem.werken Korte inhoud draagt den heer E.P.Goedkoop voor ter "benoeming tot waarnemend gem.ontvanger en adviseert hem hiervoor een vergoe ding van f.200.per jaar te geven. Voorts verzoekt hij een ambtenaar ter secretarie aan te wijzen, die, zoolang nog geen ambtenaar-deurwaarder is be noemd, behulpzaam kan zijn op de daget dat de ontvanger of zijn vervanger vei lof geniet-of uit anderen hoofde afwe zig is. itaan deelt mede zich te kunnen vereenigen met den inhoud van het schrijven van en Udd.21 Eebruariinzake verhuur van grond enz. Echter wordt opgemerkt dat de huurprijs vrij hoog wordt geack gen. biedt namens Mevr.van Zijst-Smidt, een Adres perceel gronds, gelegen aan de -Banning' verba straat, aan de gemeente in koop aan. Aanete Aange zal 0; hoogs bericht de aflosbaar stelling van de 3)2 J0 obligatieleeningen 1937 ^er Brovincit s Noord-Holland inwisselbaar tegen 2)2 - 3 obligatiën tegen den koers van lOO 3/o of 3obligatiën tegen den koers vas 199A tfan d verzoekt hem vergunning te verleenen tot het plaatsen van halteborden ten hoeve van zijn autobusdiensten Baarn- Soest-Amersfoort en Baarn-Soest-Soes- terberg op de op bijgevoegde lijst ver melde punten binnen deze gemeente. Be Inspecteur van Politie en de -dir.v» Bern.werken deelen mede, dat adressant zich tot den Rijkswaterstaat moet wende» om bedoelde borden op Rijksgrond te mo gen plaatsen. Geadviseerd wordt de ge* I vraagde vergunning te verleenen voor plaatsen der borden op gemeentegrond oni der de in het rapport van den .directeur voorgestelde voorwaarden. biedt ter behandeling aan een verzoek bouwvergunning, vergezeld van de noodig' teekeningen en adviezen. Ie ge' verle iing ?rond ^elet Maart in te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 167