1- 9* ff- VU. fcf/ V hk i p voor ter m. ontvanger en vergoe- te geven, tenaar ter ie, zoolang ier is be- op de dager rvanger vei oofde afwe- Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen sreenigen Ljven van B, verhuur opgemerkt ïordt geaci; -Smidt, een de -Banning' oop aan. van de 3/i r Provincii egen 2)z - rs van 100 n koers van erleenen rden ten is* en Baarn- est-Soes- lijst ver- eente. de i>ir.T. 1 idressant moet wendsl rond te mo- rdt de ge ien voor Wf itegrond onfi i Birecteur iiet algemeene stemmen wordt tot waarnemend gemeente ontvanger benoemd den heer ü.P.Goedkoopadj.commies ;en kantore van den gern.ontvanger, na bespreking met clen gem.ontvanger wordt besloten den Kaad te gelegener nijd voor te stellen het benoodigde crediet toe te ïtaan teneinde den heer Goedkoop met ingang van 1 Octo >er 1938 een extra periodieke verhooging toe te kennen zulks in verband met den door hem gepresteerden arbeid als waarnemend gem.ontvanger. Omtrent eventueel toe kenning van een extra periodieke verhooging per 1 Octo her 1939 zal te zijner tijd beslist worden. Voorts wordt besloten dat de heer Jansen c.q. de heer -Nijzink jehulpzaam zal zijn op het ontvangerskantoor al naar gelang van de d-e omstandigheden ter secretarie dit toelaten. Adressant zal worden medegedeeld, dat in de genomen be 3lissing geen verandering kan worden gebracht, aange zien de gevraagde huurprijs het uiterste bedrag is, waarop goedkeuring van G.S. zal kunnen worden verkre gen. Adressant zal worden medegedeeld,dat dit verzoek in verband staat met het Uitbreidingsplan dezer gemeente Aangezien dit plan momenteel bij de hroon berust zal al op zijn schrijven worden teruggekomen zoodra in hoogste instantie terzake een beslissing is gevallen. 'an deze verwisseling zal geen gebruik worden gemaakt. ie gevraagde vergunning wordt tot wederopzeggens toe «/L verleend echter alleen voor zoover een en ander betrek- V VfjL iing heeft op het plaatsen van de bordjes op gemeente-] *rond. - k oJ. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd.8 1 vers Haart 193Ö no.23 wordt besloten de aanvrage no.1/1453 de noodig|in te willigen# JN

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 168