OÏt. BESLISSING Afdeel mg Aanmerkingen en No. feest- blijae zin, emeen- om te er het scht rden .ijken en teden i een aan monu - voor- 5 "wil— 2mming van 3 blij- c gezin, alegen de Ba- ter met de ge- overge- aads- rden diet .is enz n, ter .rtenis ior de een ■sp-r 1 school Ier ka- 3n kan ;e-bos- 2n d elt elbosch baar kan «enscht r zake irecteur In principe wordt hieraan goedkeuring gehecht. Wet- houder de Bruiin zal zich in verbinding stellen met den adviseur der beplantingen omtrent de aanwijzing der plaats. lot bedoelde kranslegging wordt besloten. Wethouder de Bruijn neemt op zich de zorg voor vervaardiging van den krans, waarvoor hij zich in verbinding zal stellen met den adviseur der beplantingen. 7 t9é> Be vergadering kan zich hiermede vereenigen. Wethouder Gasille doet, staande de vergadering, hiervan telefonische mededeeling aan den heer Mul der. Ben Directeur van Gemeentewerken zal schrifte lijk opdracht worden gegeven zich met aen heer Mul der in verbinding te stellen ter aanwijzing van de juiste plaats alwaar de boom dient te worden geplant-» Voorts zal den Birecteur opdracht worden gegeven zich met aen heer Mulder te verstaan omtrent de plaatsing van een 25-tal palen langs de paden der Banningstraat teneinde daaraan een vreugdefakkel te kunnen ontsteken. Besloten wordt het benoodigde crediet in de volgende raadsvergadering aan te vragen. eerst- Besloten wordt adressant te berichten conform het advies van den Birecteur van Gemeentewerken. y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 16