Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte in h'o u d De Vocrzittex Th.Veen, bouwkun dig opzichter, teekenaar Directeur van Ge meentewerken. Commissaris dar Koningin K.V. Mederlandscb kiddenstandsbank kantoor boest. ÏIJ.Borgman. Burgemeester en Wethouders van Zeist 'adviseert den Haad voor te stellen 'den naam Bteenhofstraat te wijzigen iin bteenhoffstraataangezien hem gebleken is, dat deze naam momen teel niet op de Juiste wijze wordt verzoekt bij een eventueele passende vacature rekening te willen houden met zijn persoon en de omstandigheid idat hij vanaf 27 «.pril 1955 werke loos is. jdeelt mede, dat door Mevrouw de <,ed. van nordt en door den heer van Oos ten geen uitvoering is gegeven aan de tot hen gerichte aanschrijvingen, resp. gedagteekend 29 December 1957 en 19 Februari 19pÖ. Verzocht wordt machtiging te verleenen, om een en ander van gemeentewege op kosten van voormelde personen in orde te brengen zendt een goedgekeurd besluit tot v/tj- ziging van de verordening regelende de rangen, het aantal, de samenstel ling, de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging der gemeentepolitie Hij merkt daarbij op dat de artikelen 8 en 9 hem overbodig en zelfs on juist voorkomen. bericht de aflosbaarstelling van de obligatieleening 1957 11 ten las te der Provincie Gelaerl&nd verwis selbaar in y/o obligatiën tot den koers van 100^. aoet zijn beklag over het optreden van H.a.Vos bij het ophalen van asch en vuilnis en verzoekt de noodige maatregelen te treffen om dergelijke gemeente-arbeiders te straffen. vestigen er de aandacht op, dat voor het bezoeken van de o.l.school te boestexberg door verschillende leer lingen uit Zeist een bedrag van ƒ.515, is gedeclareerd, terwijl voor hot bezoeken van ae u.l.o.school te 1 rrocpol f]

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 173