V BESLISSING Afd eeling A Aanmerkingen en No. Aan daartoe strekkend voorstel zal den Baad worden gedaan. Adressant zal worden medegedeeld, dat van zijn schrij- y ven kennis is genomen. Besloten worat de <ed.van ^ordt overeenkomstig arti^- kel 70 van de Joningwet alsnog te waarschuwen, dat bij niet-nakoming van de aanschrijving een en ander van gemeentewege op haar kosten zal geschieden. *an den directeur van Gemeentewerken wordt machti ging verleend ae betreffende werken op kosten van Van Uosten uit te voeren. iSJr Aan den Commissaris der koningin zal worden medege- Gollege van oerdeel is, dat de artt. ?t bij k.I3. van 21 kebruari 19;>8, nr.67, deeld, dat het 8 en 9 van goedgekeurd raadsbesluit van 2 Lecember 19)7 nie kunnen worden gemist met het oog op ae bepaling van art.49 van ae verordening gemeentepolitie. Voorts is het College van oordeel dat afgescheiden van het vo-p renstaande artikel 9 in ieder geval moet worden op genomen wegens de gewijzigde weddebedragen en den toegevoegden rang van aujinspecteur van politie. besloten wordt hiervan geen gebruik te maken. Gedoelde klacht zal worden opgelegd in liet personee-'4/< Ifi dossier van Vos. '^c1c-*r- cfa Besloten wordt het oordeel te vragen van den Inspec teur van het Lager Onderwijs te Amersfoort omtrent U ~J4| een aan te gane regeling met de gemeente Zeist.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 174