Volg num mer 311 312 313 314 315 316 317 313 Afzender of voorsteller A.:/int er Datum Korte inhoud Ged.Staten van Utrecht Opa.Hed.Heide My te Amersfoort T.Schothorst Laanstr.62aSoest 2.helmus,Lid van den Laadalhier fa.v.d.Hoef en Stam, te Soest hevr.M. Jvd.Berg en A.van -Goorn A.H.S.Thomas,Paulup j/otterlaan 1,Soest verzoekt toepassing van art.76 van he ambtenarenreglement of een zoodanige regeling te treffen waardoor hij in het bezit kan komen van een bedrag groot f.lóOO. deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen het raadsbesluit van 22 Februari 1933, 4e afd.nr.21/587» tot wijziging van de gemeentebegroo- ting voor 1938. doet mededeelingen over de verdiende loonen bij de centr.werkverschaffing van den heer Insinger, zulks naar aam leiding van bij het College ingekomen klachten van de zijde der Chr.Bestu renbond en de Soester Bestuurdersbond. ieelt mede besloten te hebben het uit voeren van werkzaamheden in werkver schaffing tot September a.s. uit te stellen. stelt een drietal vragen aan het col lege inzake de uitvoering der steun regeling. vragen verbetering van de Lange Brink- weg ten aanzien van het gedeelte, het welk zich uitstrekt langs de voormalij ge buitenplaats "Hiddelwijk" Se Lir.v.Gem.werken brengt advies uit bij schrijven van 10 Haart 1938, no. 1316. vraagt toestemming tot het mogen leg gen van een riool achter het perceel van Lenneplaan 2. se Lir.v.Gem.'Verken brengt hieromtrent) rapport uit bij schrijven dd.12 Haart 1938, no.1273. Vraagt vergunning tot het oprichten van een wassmelterijwelke was wordt vermengd met terr>entijn en afgevuld iif doozen of bussen, in perceel Lroote Helmweg 2, kad.bek.sectie A no.1942. Terzake wordt gunstig advies uitge bracht door den Commandant der Vrij willige Brandweer van Soest en den Lir.v.Gem.werken. I 'I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 179