7 BESLISSING Afdeeiing No. en Aanmerkingen 76 van hej; oodanige hij in "bedrag bezwaar luit van 21/587» ebegroo- erdiende chaf f ing naar aan ingekomen r.Bestu- rdersbond n het uit- werkver- uit te het col- r steun- nge Brink- elte, het- voormali- dvies uit 938, no. besloten wordt het aan den voormaligen gemeente-veearts toekomende wachtgeld door een uitkeering ineens groot f.1250*-- 'te vervangen en den Kaad daartoe het noodige/G? crediet aan te vragen. Z L/L Het schrijven van Gedeputeerde Staten wordt voor ken- WccA- nisgevmg aangenomen, THet schrijven van den opzichter van de .wed.Heide My 'wordt voor kennisgeving aangenomen. hit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. Het concept antwoord wordt goedgekeurd en zal aan den heer Helmus worden gezonden. he vragen met het antwoord daarop zullen aan den Kaad worden medegedeeld. Aan adressanten zal worden bericht, dat in dit jaar/ waarin het stuk ligt, waarover zij schrijven, her- straat zal worden, /het gedeelte van den Lange Brink- l^eg, v cJL- Vi <fo 4(1. oerceel besloten wordt toestemming te verleenen tot het rio- leeren van de sloot, indien voor het riool de eivorm i er omtrent!1 3°/45 wordt gekozen. i»e hoogteligging zal nader door 12 Haart ^-en directeur van Gemeentewerken worden aangegeven. Hiertoe moeten adressanten zich met genoemden birecteur in verbinding stellen. V h richten was wordt f^evuld ifl| Groote no .194-2. uitge- er Vrij en den |Be vergunning wordt verleend conform het ontwerp hier- JU. nevens gevoegd. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 180