Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 319 Kir.Gem.werken 320 Kir. Gem. werken 321 Kir.Gem.werken 322 Kir.Gem,werken 323 Kir,Gein. werken deelt mede, dat door den Inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht geconstateerd is, dat aan het sanatorium Zonnegloren een verbouwing in uitvoering is waarvos geen vergunning door B.en U. is afgege ven. Ke betreffende werkzaamheden zijn stopgelegd. Geadviseerd wordt de Kirec- tie van Zonnegloren op een en ander te wijzen. legt een nota van II.A.Vos over wegens gemaakte reis- en verblijfkosten bij zijn bezoek aan de neurologische klink; te Utrecht en stelt voor hem de reiskos ten ad f.O.65 te vergoeden. doet toekomen een door hem ontvangen schrijven van K.de Jager te Soesterberg; laagsten inschrijver bij de gehouden aanbesteding van de werkzaamheden ver bonden aan de verbetering der woningen der woningstichting "Ons Belang", waar bij deze zich bereid verklaart zijn in schrijvingssom nog eenige weken gestand te doen, zulks inverband met het afloo- pen van den termijn waarbinnen de gun ning moet plaats hebben. bericht naar aanleiding van het verzoek van het bestuur der Mariaschool om de navolgende bedragen beschikbaar te stel len: f .204.09 voor een levering door de fir- j ma L.J.Hasch. f. 28.5° voor de levering van een elec- trische klok. f50,als vergoeding voor de huur vai een tijdelijke localiteit. Geadviseerd wordt de bedragen ad f.204.09 en f.28.50 n°S niet beschikbaai te stellen, omdat ieder overzicht hier omtrent ontbreekt, legen een uitbetalüS van f.^O*als vergoeding voor huur vat een noodlokaal bestaat geen bezwaar. Besl schr pleei word1 den gege' den 1 Besl< te v« biedt ter behandeling aan eenige verzoe* ken om. bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 181