Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 324 -ar.Hupert .gemeente geneesheer 325 326 327 Directeur van Ge meentewerken. Erven J.Stalenhoef te Soest. B.Siebeles en van Butten e.a. komt op uitnoodiging van het College in de vergadering ter bespreking van de wijze waarop het geneeskundig schooltoezicht wordt toegepast. Na dat de Voorzitter heeft medegedeeld, dat vanwege de Uuder-Commissie naar voren is gebracht, dat bedoeld toe zicht afwijkt van hetgeen hieromtrent in de desbetreffende verordening is vermeld, geeft Dr.Hupert een uiteen zetting omtrent de door hem gevolgde werkwijze. Hieruit blijkt dat hij de scholen 2 x per jaar bezoekt en dat degenen die z.i. voor onderzoek in aanmerking komen aan een onderzoek worden onderworpen, terwijl voorts eventueele ziekteverschijnselen door rem worden doorgegeven aan den be trokken huisarts. Spreker, die zich niet als volledig schoolarts be schouwt, heeft zich niet gehouden aar bet verplichte kwartaalbezoekdoch is steeds bereid zijn hulp te verlee- nan, waarvoor nader contact tusschen schoolhoofden en hem onmisbaar is. Spreker acht de regeling in algemeen opzicht voldoende, alhoewel aanstel ling van een speciale schoolarts en/ of een schoolzuster een afdoende op lossing zou zijn. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. verzoeken vergunning tot het aanbrengff van een reclamebord van de Maatschap pij "He Nederlanden van 1845", aan den voorgevel van het perceel Middelwijk straat 74. Omtrent deze aangelegenheid wordt rap port uitgebracht door den Directeur van Gemeentewerken en den Inspecteur van Bolitie. verzoeken verbetering van den Buntweg De Directeur van Gemeentewerken breng' tiieroratrent rapport uit bij schrijven tid15 iUaart 193Ö, no.1315.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 185