Volg num mer Afzender of voorsteller ;U': 32 8 329 Bestuur Vereeni- ging tot bestrij ding der t.b.o. afd.Soest Bestuur van de Vereeniging tot bestrijding der t.b.c. afd.Soest Datum 330 Inspecteur van de Volksgezondheid, I (Ir.P.K.van Meurè) 331 332 H.VArnhemsche V/a terleiding LliJ- te Arnhem J.C.Hekman Korte innou vraagt een bijdrage van 14,;>1 in de verpleegkosten van klaas de Vries, Hartmanlaan 46, alhier, gedurende het tijdvak van 11 t/m 19 Januari 193£i, in het sanatorium "Hoog Blaricum". vraagt een bijdrage in de kosten van verpleging van: Mej .C.P.van Arkel, gedurende 6 maan den, ingaande 1 Januari 19van ƒ.359,40; Mej.T.Boersmagedurende b maanden, ingaande 1 Januari 193ti, van ƒ.161,9C liillegonda de Jong, gedurende 6 maan den, ingaande 1 danuari 193^, van ƒ.314,15; C.Th.van Hazendonk, gedurende 2 maan-; den, ingaande 1 Januari 1936, van ƒ.126,05; Mej.G.Koppen, gedursnae b maanden, ingaande 1 Januari 1936, van ƒ.449,90 Mej.G.S.A.Heintjes, gedurende 6 maan den, ingaande 1 Januari 193$, van ƒ.449,90. deelt mede van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken een tweetal tot dezen gerichte verzoek schriften resp. van H.de Jager en van "De Hanze in het Aartsbisdom" te heb ben ontvangen, waarbij het vermoeden wordt geuit dat de werkzaamheden ver bonden aan de verbetering der wonin gen der woningstichting "Ons Belang" niet zullen worden gegund aan eerst- genoemden persoon als zijnde den laagsten inschrijver. Hij verzoekt te mogen vernemen of het vermoeden op waarheid berust dat tot een voorstel tot gunning aan een ander dan de da ger is besloten en zoo ja op de hoog te te worden gesteld van de redenen die daartoe hebben geleid. deelt mede dat het de gemeente Soest toekomende aandeel in de waterop brengst over 1^37 bedraagt ƒ.8008,70' verzoekt hem een of andere werkzaam heid te willen opdragen. He 1 Dez< Aan den 1 zeei Besl met bij t geen te 1 1 \V~ 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 187