553 334 335 337 338 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m B.F.Schröder te Utrecht J.N.A.Mochheim, ee lig firmant der transportwerktuige fabriek ?Tempo"te ioesterherg. Directeur Gemeen tewerken n- 33& Mej.J.C.v.d.Broek onderwijzeres 0.1* school a/d Beetz- laan. Technisch Ambte naar Gasbedrijf. H.C.Langereis penningm .Wijkver- verpleging Huis ter Heide e.o. te Boesterberg Korte inhoud vraagt of het in het voornemen van Burgemeester en Wethouders ligt, bin nen afzienbaren tijd ander terrein dan dat gelegen aan de Beaufortlaan voor het bouwen van zomerhuisjes beschik baar te stellen en zoo ja welke tarre' nen. Mocht zulks niet het geval zijn, dan wordt gevraagd of de mogelijkheid zal worden opengesteld op particuliere terreinen zomerhuisjes te bouwen. doet eenige mededeelingen ten aanzien van de pogingen door hem in het werk gesteld om personeel zijner fabriek de woningen der woningstichting "Ons Be lang" te doen betrekken. stelt voor de brandweersirene te Boes terberg te verplaatsen naar het dak der brandweergarage aan ae -uuitenant koppenlaan. vraagt op medisch advies ziekteverlof van 10 Maart - 10 April '38. Door het hoofd der school wordt voorgesteld als tijdelijk onderwijzeres te benoemen de kweekelinge met akte MejA.Hoelofs zulks met ingang van 11 Maart j.1. De Inspecteur van het Lager Onderwijs kan zich met dit voorstel vereenigen. vraagt machtiging tot het aanbrengen van een nieuwe hoofdbuis in de Vrede hofstraat, waarop de noodige aftakkin gen aangebracht dienen te worden. Voorts wordt machtiging gevraagd de bestaande aansluitingen op de nieuwe hoofdbuis over te brengen en de oude hoofdhuis na ingebruikneming der nieu we te verwijderen. verzoekt vergunning tot het houden eener Emmabloemcollectete Boester- berg, op 21 April a.s. ten behoeve der T.B.C. bestrijding. De Inspecteur van Politie adviseert tot inwilliging van het verzoek.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 189