Afdeeling Aanmerkingen Aan adressant zal worden medegedeeld dat deze zaak in onderzoek is. Onder toezending van een afschrift van dit schrijven c aan den Voorzitter van "Ons Belang" zal dezen worden verzocht zich te dezer zake in verbinding te stellen// X4./ met den heer Kochheim, en daarna van een en ander een schriftelijk rapport aan net College te doen toe komen, Besloten wordt de brandweersirene te doesterberg overeenkomstig het voorstel van den Directeur van Ge meentewerken te verplaatsen naar het dak der brand weergarage aan de -luitenant koppenlaan, en de daaruit voortvloeiende financieels gevolgen te regelen, als door den Directeur wordt geadviseerd. Besloten wordt aan Mej.J.O.van den Broek ziektever lof te verleenen van 10 Maart 19^0 - 10 April 19JÖ. levens wordt tot tijdelijk onderwijzeres benoemd Mej.A» Boelofs voor zoo langen tijd, als zulks het College nocdig voorkomt, en wel met ingang van 11 Maart j.1. De gevraagde machtiging wordt verleend. De kosten zullen moeten worden bestreden uit volgnummer 47 d gasbedrijf sbegrooting 19^0. er De vergunning wordt verleend. 3 >'3S i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 190