Volg- num- Afzender of voorsteller Datu mer m Korte mnou 539 Ver .Vrijwillige -Brandweer van Soes- terberg. 540 J41 342 343 344 345 B.ïeeken, Roorder wefi 23» Soest. Afdeeling finan ciën Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge meentewerken Directeur Gemeen tewerken wethouder Gasille zendt financieel overzicht van het aan de vereeniging over het jaar 1937 opgedragen onderhoud van materialen enz.waarvoor door de gemeente een be drag van 200is beschikbaar ge steld vraagt vergunning tot het oprichten van een wasscherij en strijkerij in per ceel hoorderweg 23* Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den nirecteur van Gemeentewerken wordt gunstig ad vies uitgebracht. verzoekt te mogen vernemen of, in vei band met de in bijgaand dossier opge nomen rapporten, de nota's van J.Wi- ckel, (welke hierbij worden overgelegd betreffende het onderhoud van schrijf machines in 1957, kunnen worden vol daan. rapporteert omtrent de door de Schoon] heidscommissie gemaakte bemerkingen inzake den bouw van een kazerne te Soesterberg. Geadviseerd wordt deze bemerkingen aan den heer Marcella mede te deelea. vraagt machtiging om over te gaan tot| hernummering van een gedeelte der hieuwstraat brengt rapport uit omtrent aankoop van materialen voor het teren van we gen, zulks in verband met een door den heer J.J.Meurs gezonden schrijven aan den Wethouder van Openbare Wer ken. brengt onder de aandacht, dat de ver huring van de nabij den Ringweg gele gen strook gronds, groot ongeveer 280 M2 en kadastraal bekend als secti' G.no.3607 tegen 15 «Juli a.s. zal sijn afgeloopen. Gevraagd wordt of de strook wederom aan den heer J.A.van Beek in huur kan worden aangeboden. Bes! ven per De g Tot

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 191