w 'y /•-yr WG van het jaar 1 9^7 terialen te een be- Daar ge wrichten rij in per- willige directeur ïstig acl- >f, in ver .er opge- 'an JWi- )vergelegd in schrijf-i :den vol de Schoon srkingen irne te kingen e deelea. BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen i gaan tot e der ankoop n van we- n door schrijven re Wer- t de ver eg gele- eveer als secti® zal zijn f de J.A.van eboden. Besloten wordt een nadere opgave te vragen van de verrichte werkzaamheden en of de belooning van 0,50 per uur de juiste vergoeding is. Be gevraagde vergunning wordt verleend, lot uitbetaling der nota's wordt besloten. Gehoord de mededeelingen van den Voorzitter wordt be sloten aan dit rapport geen verdere uitvoering te ge ven. Besloten wordt bedoelde machtiging te verleenen. Besloten wordt den uirecteur mede te deelen dat ken nis is genomen van zijn rapport en dat de Wethouder van Openbare Werken zich met hem in verbinding zal stellen omtrent den aankoop van materialen voor het teren van wegen. Besloten wordt het betreffende perceel gronds aan Van Beek in huur aan te bieden tot 1 Januari 19j>9, tegen een huursom berekend naar ƒ.1r50 per jaar. 3 O O/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 192