Volg- num- j Afzender of voorsteller Datum mer 346 347 348 349 Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge meentewerken. Inspecteur van Politie. De Voorzitter. Korte inhou brengt rapport uit omtrent den door C.P.Hogestijn af te stanen grond, ge legen aan de Vredehofstraat hoek Noorderweg. Geadviseerd wordt terzake af te wijken van het Uitbreidingsplan. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan zich hiermede vereenigeftt bericht omtrent de uitzetting van de terreinen, waarvan een gedeelte bij Schipper reeds in erfpacht is en een ander gedeelte aan dezen zal worden verhuurd De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan, aan welke mededeeling is gedaan van de gewijzigde oppervlakten, heeft van een en ander kennis genomen en kan zich daarmede vereenigen. verzoekt beschikbaarstelling van een bedrag van 252,50 voor de aanschaf fing van 15 stuks draagriemstellen, voor de agenten van politie, zulks in verband met een w „ziging van de uit rusting der politie. In dit bedrag is tevens begrepen de uitrusting van 2 ni euwe age nt en deelt mede, dat het hoofd van de Duchtbeschermingsdienst hem heeft me degedeeld, dat het voornemen bestaat op het terrein van den heer Coutu rier ter demonstratie een "schuilkel der" te stichten, ten doel hebbende propaganda te maken voor zelfbescher ming tegen luchtaanvallen. De daaraan verbonden kosten bedragen 600,=. De Algemeene Vereeniging voor Luchtbe scherming zal voor haar rekening ne men een bedrag van 400,= en de heer Couturier /.100, terwijl gevraagd wordt het resteerende bedrag ad ƒ.100,5 voor rekening der gemeente te nemen. ISpreker stelt voor uit den post Lucht bescherming der begrooting 1938 voor dit doel een bedrag van .50,= beschik' baar te stellen en voorts te beslui ten dat het College zich moreel bindt om in 1939 een gelijk bedrag beschik- jbaar te stellen. Het i tot i besli Aan deel< den Besl< de V' denm: het van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 193