t-Lc*~Ar. 9X1 door müt ge- 10 ek te wijken Jitbrei- rereenigenl l van de .te bij en aen worden ïitbrei- .ing is •vlakten, i genomen :en. van een anschaf- ellen zulks in de uit- edrag is van 2 de eeft me- bestaat outu- huilkel- bbende bescher- daaraan 00,=. Be chtbe- ing ne- de heer raagd ad ƒ.100,» nemen, st Lucht- 8 voor beschik' beslui- el bindt eschik- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het College kan zich met een en ander vereenigen; tot afwijking van het Uitbreidingsplan in dezen wordlj; besloten. Aan den Baad zal in verband hiermede worden medege deeld dat het toegezonden ontwerp-besluit moet wor den gewijzigd. Besloten wordt bedoelde aanvrage te behandelen in de vergadering der Binancieele Commissie welke he denmiddag gehouden wordt en zoo mogelijk den Baad het benoodigde crediet aan te vragen in de vergader van 21 Maart a.s. Aldus wordt besloten. :mg /- Cy-t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 194