Volg num mer 35° ti.Beuzel, Soest 351 352 353 354 Afzender of voorsteller Datum led. Sta ten van Jtrecht dappersvereeniging Ir J.G.P.Gi jzen ded.Staten van Jtrecht 355 J>ir .Gtem.uerken Korte inhoud vraagt vergunning tot plaatsing van een reclamebord bij het perceel Bur gemeester ürothestr.64. Omtrent deze aangelegenheid wordt rap port uitgebracht door den -directeur van Gemeentewerken en den Inspecteur van Politie. deelen mede, in beginsel geen bezwaar te hebben tegen de raadsbesluiten van 22 i'ebruari 1938, 4e afdeeling, nr. 21/593 en 21/594» tot wijziging van de gemeentebegrooting voor 1937» vraagt ontheffing van het voorschrift om dinsdagnamiddag den kapperswinkel te moeten sluiten en wel voor de na volgende dagen dinsdag 12 April,24 Mei en 31 Mei a.s. deelt mede, dat zijn principaal den koopprijs van het perceel 12, gelegen aan den hoek Pelikaanweg/Nachtegaal- weg te hoog acht. oevraagd wordt of er nog aanleiding wordt gevonden om den prijs lager te stellen. deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen de raadsbesluiten van 3 Bebruari 1938 4e afd.nrs.21/591 tot wijziging van de gemeentebegroo ting voor het jaar I938 en nr,23/49» tot wijziging van de begrooting van het gasbedrijf voor het jaar 1938» verzoekt hem, inverband met zijn voor genomen deelneming aan het VTIIe in ternationale degencongres te Scheve- ningen, in de gelegenheid te willen stellen dit congres gedeeltelijk bij te kunnen wonen, t.w. op 21 t/m 24 Juni 1938, voorts hem te machtigen de gelden te mogen storten voor de voor de deelneming vereischte inschrijving als tijdelijk lid (fr.francs 15°J en hem een bedrag van f.2.per dag voo: verblijfkosten, alsmede de reiskosten Soestdijk-Scheveningen en terug, te willen vergoeden. desl< van 1 bepaJ niet een 1 velri ten 1 ruin" oven Hier\ April Beslc Hi erv Beslc geleg 24 Ju insch te st blijf ninge behan jJe3lc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 197