Volg num mer Afzender of voorsteller Datum L.J.Hasch, Soest Prov.Utr.Electr.My te Utrecht j'a .PSlui s ,'Ve e sper Icarspel JJir.Centr .Verif ica- tiebureau,den Haag Schatter van het vergunningsrecht 362 (iem. Ontvanger .r.Mooy,dir.der H. V. Bouwmaterialen te Milthoven I>ir.&em. werken Korte inhoud vraagt plaatsing op de lijst van leve ranciers aan de gemeente van manufac turen, meubelen, tapijten, linoleum enz. -Oe -Oir.v.Uem.werken adviseert den hee Hasch voor 1939 als leverancier voor manuvacturen enz. aan te wijzen. komt terug op het schrijven van B.en W. dd.8 Maart 1933 inzake de stroom levering aan het gemeentehuis. vraagt vergunning tot het aanbrengen van een reclamebord aan het perceel Burg.Grothestraat 24. !>e oir.v.Gem.werken en de Inspecteur van Politie brengen hieromtrent rap port uit. brengt rapport uit omtrent de plaats gehad hebbende controle van kas en boeken van den Oemeente-Ontvanger in het le kwartaal 1938. brengt advies uit over de vaststelling- van het vergunningsrecht over het ver' gunningsjaar, loopende van 1 Mei 193$ t/m 30 April 1939. deelt mede, dat Wed.H.van den Broek geen enkele bijdrage heeft betaald in de verpleegkosten van haar dochter Oirkje en verzoekt te mogen vernemen of nog tot invordering moet worden overgegaan. Se slot rancie .beslot colleg Jaoudt indier. Beslot [gen va Hierva beslot recht de uit het ve Beslot deelt in antwoord op het schrijven vaip burg.en wethouders dd. 14 Maart j.1. mede, dat het hem inverband met be staande overeenkomsten tusschen handej en aannemers niet mogelijk is de ten behoeve van de Uebrs.Worrell afge geven verklaring op gezegeld papier te stellen. deelt mede dat H.A.Vos zich heeft ziet gemeld onder mededeeling dat hij zijn werk niet kan doen vanwege den hinder^ die hij aan zijn voeten ondervindt. Het Cc Beslot den hu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 203